Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är nu en verklighet

För en vecka sedan fastslogs det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av Regionala cancercentrum i samverkans styrgrupp och nu ligger både hela kunskapsunderlaget samt en kortversion publicerad på cancercentrum.se.

NVP CancerrehabiliteringDetta är minst sagt fantastiskt och kommer ha en stor betydelse för alla cancerberörda då ett första nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, som dessutom samtliga regionala cancercentra ställt sig bakom, är ett signifikant steg närmare visionen om en god cancerrehabilitering för alla berörda.  

Många forskare, kliniker och representanter för patient- och närståendeorganisationer har engagerat sig i arbetet med att skriva, grandska, bearbeta och redigera vårdprogrammet texter och det har varit en flerårig process att få fram ett slutgiltigt underlag som omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Eftersom vårdprogrammet är relativt omfattande har en kortversion tagits fram, med hänvisningar till fördjupande avsnitt i den långa versionen.

Målsättningen med det nationella vårdprogrammet är att få en gemensam kunskapsbas som kan användas i ett fortsatt utvecklingsarbete i hela landet och ge vägledning till vårdgivare så att alla patienter kan erbjudas en jämlik och god cancerrehabilitering.

(RCC i samverkan)

I vårdprogrammet slås fast att:

  • Alla patienter med cancer och deras närstående ska få information om cancerrehabilitering.
  • Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering.
  • I patientens skriftliga individuella vårdplan ska cancerrehabilitering ingå.
  • Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov ska erbjudas kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder.
  • Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller även barn som varaktigt bor tillsammans med en annan vuxen som har cancer.

Nu är bara för alla oss inom cancervården och våra beslutsfattare att spotta i händerna och sätta igång med det inspirerande arbetet att optimera vår svenska cancervård genom att implementera detta första nationella vårdprogram. 

En extra stor SWEDPOS-kram skickas även till Pernilla Arvidsson, Helena Bucht, Pia Dellson, Patrik Göransson och Maria Roos som från början arbetat hårt i egenskap av styrgrupp och redaktion för vårdprogrammet samt till Helena Brändström som varit stöd och uppbackning från RCC i samverkan i egenskap av samordnare för nationella vårdprogram.

Lämna ett svar