Enkät belyser cancerberördas rehabilitering

Nätverket mot cancer har i samarbete med SWEDPOS och Anhörigfonden genomfört en öppen enkätundersökning. Cancerberörda – patienter och närstående – bjöds in att svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation. Enkäten besvarades av nära 2 000 personer, varav ungefär 40% var närstående.

Trettio procent av de svarande som själva hade eller hade haft cancer uppger att de någon gång under sin cancerresa känt att det kvittar om de överlever eller att de inte orkar leva under rådande förhållanden.

Nästan 40% av de svarande har inte erbjudits något stöd, varken av kontaktsjuksköterska, kurator eller annan rehabiliteringsprofession. Bara 22% har fått en skriftlig individuell vårdplan, och ytterst få, bara 4% av de svarande har fått en skriftlig plan för sin rehabilitering. Bara en femtedel har fått någon information om hur sjukdomen eller behandlingen kan påverka sex och samlevnad.

Varannan närstående har önskat psykologiskt stöd, men inte fått det. Det bekräftar den bild som ges i aktuell svensk forskning kring närståendes situation.

Det finns positiva tendenser också. Ungefär hälften av de svarande patienterna var yrkesarbetande. Vad gäller arbetssituationen uppger ungefär en tredjedel att arbetsvillkoren har förbättrats efter cancerdiagnosen, även om fyra av tio upplevde att deras karriärmöjligheter hade försämrats. Hälften av de svarande uppger att relationen till arbetskamraterna hade förbättrats efter cancersjukdomen.

Bemötande och hjälp från Försäkringskassan verkar också fungera relativt väl – detta är också ett område där man satsat på förbättrat samarbete i ett antal lokala projekt.

Bara knappt 20% är missnöjda med Försäkringskassans handläggning av deras ärende. Sex av tio som uppgett att de överklagat beslut i sitt ärende har fått beslutet ändrat.

Ta del av hela enkäten här.

Lämna ett svar