Kallelse till SWEDPOS årsmöte 2014

Härmed kallas alla medlemmar till SWEDPOS årsmöte 2014

Plats: Fullriggaren, konferenslokalen Kattegatt, Hallands sjukhus Halmstad

Tid: 12/5 2014 klockan 16.15 – ca 17.15 (Fika serveras från klockan 15.45)

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Ekonomisk verksamhetsberättelse 2013-2014
 7. Revisorsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse 2013-2014
 9. SWEDPOS – en organisation för alla?
 10. Revidering av stadgar. Förtydligande av SWEDPOS syfte och uppdrag genom omarbetning av stadgarna utifrån diskussion under punkt 9 samt av styrelsen framlagt förslag.
 11. Fastställande av årsavgift för medlemskap
 12. Val av 4 ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av 2 suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Övriga frågor kan anmälas till ordforande@swedpos.se eller muntligen på plats fram till och med punkt 2 på dagordningen behandlas.

Hjärtligt välkomna!

Patrik Göransson, ordförande SWEDPOS

Lämna ett svar