Regionalt cancercentrum syd plockar upp stafettpinnen och sätter cancerrehabilitering i fokus

Satsar på Cancerrehabilitering

Nu satsar RCC Syd på arbetet med att förbättra cancerrehabiliteringen. Rehabilitering är inte en insats som man bara kan bocka av och sedan vara färdig med. Maria Hellbom som är chef för rehabiliteringssektionen på Skånes onkologiska klinik har fått uppdraget att lyfta in rehabiliteringsfrågan i patientprocesserna inom RCC Syd.

Ett kriterium för regionalt cancercentrum

Bland socialdepartementets kriterier för vad som skall utmärka ett regionalt cancercentrum finns följande att läsa kring cancerrehabilitering:

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen.

RCC ska arbeta för att stödet till närstående till cancerpatienter utvecklas.

Det är denna stafettpinne som RCC Syd nu tydligt plockat upp och konkretiserar genom ett antal konkreta mål.

Målsättning som förpliktigar

Alla cancerpatienter i Södra Sjukvårdsregionen skall ha tillgång till ett basutbud av rehabiliteringsåtgärder. Ett viktigt steg till att förverkliga detta har varit arbetet med att ta fram ett regionalt vårdprogram för cancerrehabilitering vilket snart kommer ut. Redan nu har en sammanfattning publicerats på RCC Syds hemsida. Nedan kan du ta del utav RCC Syds målsättning:

  • Alla cancerpatienter ska få information om möjligheter till psykosocialt stöd och cancerrehabilitering.
  • Bedömningar av rehabiliteringsbehov (fysiska, psykiska, sociala och existentiella) ska rutinmässigt och återkommande ingå i alla cancerpatienters vård, från det att de får sin cancerdiagnos och framåt i förloppet av sjukdom och behandling.
  • Varje patient ska ha en egen rehabiliteringsplan som sammanfattar bedömning, åtgärder, mål, ansvar, tidsplan och uppföljning.
  • Patientens rehabiliteringsbehov och insatta rehabiliteringsåtgärder ska kontinuerligt dokumenteras i patientens journal. Alla cancerpatienter ska få information om vikten av fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling, samt erbjudas hälsosamtal om riskerna med tobak, övervikt, fysisk inaktivitet, alkohol och solning.
  • Alla cancerpatienter och deras närstående ska erbjudas att delta i informations-och stödprogram som ett led i rehabiliteringen. 
  • Patienter som bedöms vara i behov av mer intensifierade rehabiliteringsinsatser remitteras till specialiserad rehabiliteringskompetens för vidare utredning och åtgärder. 

SWEDPOS gör tummen upp

SWEDPOS välkomnar Regionalt cancercentrum syds initiativ vilket i vår mening direkt svarar upp till Socialdepartementets kriterier för RCC och behov som framförs i  Rehabiliteringsrådets slutbetänkande. En logisk utveckling torde vara att samtliga regionala cancercentras strategier för att göra cancerrehabilitering till en integrerad del av var patientprocess lyfts. Cancerrehabilitering för rätt behov, i rätt tid och på rätt nivå optimerar cancervården.

Tillsammans gör vi skillnad för cancerberördas livskvalité!

Lämna ett svar