State of the art – cancerrehabilitering idag: Maria Hellbom, leg psykolog och fil dr

Maria Hellbom presenterade cancervårdens dilemma – är vården beredd på att fler patienter lever längre? För att kunna möta patienternas behov behöver vi ge rätt vård på rätt nivå och i rätt tid och där har cancerrehabiliteringen en viktig funktion att fylla. Hon presenterade en modell för att möta de fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov som finns på den nivå där de finns i vården, men framhöll samtidigt att cancerberördas rehabilitering är en angelägenhet för hela samhället – inte bara cancervården.

Vi har många utmaningar framför oss, inte minns när det gäller att ta fram evidens för rehabilitering. Slutbudskapet var att vi är många som arbetar för att göra skillnad för cancerberördas livskvalitet, så det finns gott hopp om att vi kommer att kunna möta de utmaningar som ligger framför oss.

Bildspelet finns här: SWEDPOS 2011 Maria Hellbom

Maria Hellboms egen blogg om bland annat cancerrehabilitering, psykologi och hälsopsykologi heter Spiggbloggen.

Rehabiliteringens roll i de kommande regionala cancercentra (RCC) – Kjell Asplund, professor och samordnare för den nationella cancerstrategin

Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd har en viktig roll i de sex regionala cancercentra som nu bildas i Sverige. Det var ett av huvudbudskapen i Kjell Asplunds inledningsanförande på konferensen. Man måste kunna visa en plan för hur rehabilitering och psykosocialt stöd ska organiseras och följas upp i vart och ett av cancercentra som finns och kommer att finnas. Kontinuitet och förkortade ledtider i vården för patienterna och ökat fokus på de närståendes situation är andra delar som lyfts fram. En vision är att cancervården organiseras utifrån patienternas behov och inte tvärtom. Vi är inte där än – men vi är på väg!

Den 23/5 hålls en konferens på Socialdepartementet, Framtidens cancervård, där utvecklingen efter nationella cancerstrategin med till exempel regionala cancercentra kommer att stå i fokus. Där har Region Hallands Cancerrehabiliteringsprojekt i samarbete med SWEDPOS bjudits in att hålla en presentation på temat rehabilitering.