SWEDPOS på plats i Almedalen

SWEDPOS är på plats i Almedalen och både bevakar och deltar i evenemang. Maria Hellbom från SWEDPOS deltog under tisdagen i ett seminarium om cancerincidens och prevention i Region Skåne. Carsten Rose från Regionalt Cancercentrum syd slöt under seminariet en ‘preventionspakt’ med deltagarna i panelen, främst då det moderata regionrådet Pia Kinhult. Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen, Lena Furmark från Socialdepartementet och Carina Nilsson från Malmö stad belyste olika delar i preventionsarbete som de ser som viktiga.

Preventionsarbete idag är centralt för att klara vården imorgon, var budskapet. Maria Hellbom poängterade under sin del av seminariet att preventionsarbete är extra aktuellt i samband med en cancerdiagnos då patienter och närstående ofta är mycket motiverade att genomföra förändringar i livsstil för en bättre hälsa.

Rehabiliteringens roll i de kommande regionala cancercentra (RCC) – Kjell Asplund, professor och samordnare för den nationella cancerstrategin

Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd har en viktig roll i de sex regionala cancercentra som nu bildas i Sverige. Det var ett av huvudbudskapen i Kjell Asplunds inledningsanförande på konferensen. Man måste kunna visa en plan för hur rehabilitering och psykosocialt stöd ska organiseras och följas upp i vart och ett av cancercentra som finns och kommer att finnas. Kontinuitet och förkortade ledtider i vården för patienterna och ökat fokus på de närståendes situation är andra delar som lyfts fram. En vision är att cancervården organiseras utifrån patienternas behov och inte tvärtom. Vi är inte där än – men vi är på väg!

Den 23/5 hålls en konferens på Socialdepartementet, Framtidens cancervård, där utvecklingen efter nationella cancerstrategin med till exempel regionala cancercentra kommer att stå i fokus. Där har Region Hallands Cancerrehabiliteringsprojekt i samarbete med SWEDPOS bjudits in att hålla en presentation på temat rehabilitering.